Gentest – Forbehold og begrænsningerAnsvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

New Life Genetics tilbyder ikke sine klienter specifik lægelig rådgivning. Dette er udelukkende en informationsservice, hvis formål er at hjælpe klienterne til at opnå en bedre forståelse af helbredsrisici, som er forbundet med deres genotype.

Denne service omfatter ikke specifik medicinsk diagnosticering eller råd vedrørende klientens personlige helbred og velbefindende. Denne service er ikke ment som erstatning for at få stillet en professionel, medicinsk diagnose, ej heller som erstatning for behandling eller rådgivning udført af en behørigt kvalificeret læge.

De oplysninger, som gives ud fra resultaterne af denne test, vil ikke:

  • Diagnosticere nogen sygdom eller medicinsk lidelse,
  • bekræfte eller erstatte nogen anden diagnose, som klienten måtte have fået af en læge eller
  • konstatere nogen eksisterende medicinske lidelser.

New Life Genetics opfordrer enhver med helbredsproblemer til at drøfte disse med deres praktiserende læge eller en kvalificeret speciallæge.

De oplysninger, som New Life Genetics tilvejebringer som resultat af denne test, er ikke nødvendigvis udtømmende eller ufravigelige eller gældende for alle. Klienterne bør gøre sig klart, at den videnskabelige forståelse og teknologien ændrer sig med tiden, og derfor kan New Life Genetics’ oplysninger når som helst vise sig at være unøjagtige eller utidssvarende.

Din rapport vil indeholde det fulde omfang af oplysninger, som leveres til dig i overensstemmelse med denne aftale. New Life Genetics tilvejebringer ingen yderligere svar, oplysninger eller opdateringer efter levering af rapporten til dig, medmindre der forud for udførelse af testen er indgået særaftale om opdateringer vedrørende den seneste videnskabelige udvikling.

New Life Genetics påtager sig ingen kontraktlige forpligtelser og giver ingen garanti eller garantidækning, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for, at denne ydelse vil opfylde dine krav eller forventninger. Ingen skriftlig eller mundtlig kommunikation vil udgøre en garanti eller garantidækning for ydelser tilvejebragt af New Life Genetics.

Genetik og miljø

New Life Genetics’ gentestning er som regel meget nøjagtig. Klienterne bør dog gøre sig klart, at genetiske markører ofte kan påvirkes af miljø og livsstilsfaktorer, blandt andet (men ikke begrænset til):

  • Alkoholforbrug,
  • rygning og
  • rygning og

New Life Genetics garanterer ikke for effektiviteten af nogen form for operation, indgreb eller behandling eller mening, råd eller andre oplysninger i forbindelse med, eller nævnt på, vores hjemmeside, eller som er tilgængelig via vores serviceydelse.

Servicevilkår

Ved køb og brug af denne serviceydelse og indsendelse af prøver til New Life Genetics indgår klienten aftale om følgende:

Jeg bekræfter, at jeg er atten (18) år gammel eller derover på tidspunktet for afgivelse af spytprøven.

Jeg bekræfter, at enhver prøve, som jeg afgiver, er mit eget spyt; eller hvis jeg indvilliger i disse Servicevilkår på vegne af en anden person, som jeg er værge for, bekræfter jeg, at den afgivne prøve er en prøve afgivet af denne person.

Jeg forstår ovenstående oplysninger og er vidende om, at New Life Genetics’ test ikke vil diagnosticere, forebygge eller behandle nogen medicinsk lidelse eller sygdom eller sige noget om min helbredstilstand.

Jeg forstår, at New Life Genetics’ serviceydelser udelukkende har til formål at informere, og selv om testen måtte antyde mulige medicinske lidelser, vil jeg ikke træffe nogen beslutning om mit helbred eller velbefindende på grundlag af denne test, og jeg vil konsultere en behørigt kvalificeret læge for at drøfte mine sundhedsproblemer eller helbredsspørgsmål.

Jeg giver New Life Genetics og deres leverandører tilladelse til at udføre genotypebestemmelse ud fra det DNA, som er ekstraheret fra min indleverede spytprøve.

Jeg anmoder udtrykkeligt New Life Genetics om kun at oplyse mig selv eller andre, som jeg har givet særlig tilladelse til, om resultaterne af de test, der er foretaget af mit DNA.

Jeg giver tilladelse til, at min indsendte spytprøve og alle skriftlige resultater deraf må sendes til og/eller behandles/foretages i et andet land end mit bopælsland.

Jeg bekræfter, at jeg ikke repræsenterer et forsikringsselskab eller en arbejdsgiver, som søger at indhente oplysninger om en forsikret person eller ansat.

Jeg er vidende om, at de oplysninger, jeg modtager som resultat af denne test, kan vække bekymring eller fremkalde stærke følelser.

Jeg påtager mig ansvaret for alle eventuelle følger ved at videregive mine genetiske oplysninger til andre.

Jeg indvilliger i, at mine personlige oplysninger opbevares i New Life Genetics’ databaser, og at disse vil blive behandlet i overensstemmelse med New Life Genetics’ Fortrolighedserklæring.

Jeg bekræfter, at jeg i overensstemmelse med lovene i mit bopælsland har myndighed til at indgå aftale om disse Servicevilkår.

Personlig sikkerhed og DNA online